Sa NFL : “Peruna tolleràntzia pro sas ofesas omòfobas, ratzistas o sessistas in su fùbalu”

Domu » Novas » Mundu » Sa NFL : “Peruna tolleràntzia pro sas ofesas omòfobas, ratzistas o sessistas in su fùbalu”

De Massimo Mele su 13 Austu 2014. manco unu cummentu

Football-v-HomophobiaUna punitzione cuncreta e àteras santziones possìbiles pro “cumportamentu antisportivu”. Custa at a èssere una noa de s’istajone imbeniente de sa National Football League, sa lega chi ammàniat su campionadu de fùbalu americanu chi agabbat cun SuperBowl chi est sighidu meda.

In unu vìdeu chi est istadu mustradu a iscuadras e a dirigentes durante sos allenamentos, su bitzepresidente de sa NFL at naradu: “Ais traballadu meda e a manera òtima pro àere s’onore e su benefìtziu de giogare in sa NFL. Su matessi ant fatu sos aversàrios bostros e sos àrbitros. Perunu istadu emotivu podet giustificare paràulas o atziones umiliantes e chi ofendent in su logu de traballu nostru. Custu est vàlidu siat chi pertochet su logu in ue si bestint sos giogadores, siat su campu de allenamentu, su campu de giogu o sas trasfertas cun s’iscuadra”.

Custa publicatzione est disponìbile fintzas in: Italian

Pùblica unu cummentu