Partìtzipa a su “Chini seu?” de sa Queeresima 2015

Domu » Eventos in Sardigna » Partìtzipa a su “Chini seu?” de sa Queeresima 2015

De Massimo Mele su 13 Maju 2015. 10cummentos

fiaccolataSu sòtziu queer ARC est ordingiendi, cumenti dònnia annu dae su 2012, sa Queeresima, un’arressinna de atòbios de 40 dias, dae su die internatzionali in contra a s’omo-transfobia (17 de Maju) a su die de sa balentia gay (28 de Làmpadas).

Su tema de riflessioni de cust’annu, tema chi est prus una pregunta, est su “Chini seus“.

Su conzetu est chi no si podit peleai pro pares deretos chentz’e arreflessionai in pitzus a chini seus, in pitzus a sa raxoni pro ite ddu faeus e, prus chi totu, no podeus pensai chi otenni pares deretos iat a bastai a afastiai s’abbisònniu de crèschida e autodreteminatzioni de sa persona.

ARC iat a bolli chi totus pigheis unu momentu pro iscriri e cumpartzi is pensamentos e is esperièntzias in pitzus a custu tema, in d’unu relatu crutzu (no prus de 500 fueddos).

I froma anònima o frimada, is contos de totus ant a essi parte de importu in sa Lamaparada pro amentai is vìtimas de s’omo-transfobia in su mundu (Casteddu, 16 de Maju dae is 20, pr. San Giacomo).
•liberatzione bos cumbida a partitzipai a custa riflessioni e cumpartzi is istòrias bostras in sardu.
Su “chini seus” est unu tema crae in s’irvilupu de s’identidade nostra cumente sard*s e cumente omosessuales: pigheis unu momentu pro ddu testimongiai e oferri unu cussìderu de prus a is partitzipantes totus.

De Bakis Murgia

Custa publicatzione est disponìbile fintzas in: Italian

Pùblica unu cummentu