Ruben, su pipiu cun duas mamas e duos sambenados

Domu » Rassegna Stampa » Ruben, su pipiu cun duas mamas e duos sambenados

De Massimo Mele su 13 Santugaine 2015. manco unu cummentu

Ruben, su pipiu cun duas mamas e duos sambenados. Su minoreddu l’at illieradu a Bartzellona su 3 de austu sa napoletana Daniela chi, pagu antis de su pregiosu eventu, si est cojuada cun sa cumpàngia sua Marta (de genia sarda). A pustis de àere agatadu unas cantas dificultades burocràticas, sa pariga est resèssida a fàghere trascrìere sa nàschida de Ruben in sa comuna de Nàpoli pro nde otènnere sos documentos.
Sa rivolutzione est pròpiu in su tzertificadu lassadu dae s’amministratzione partenopea. Su 30 de cabudanni de su 2015 s’Ufìtziu Istadu Tzivile de sa comuna de Nàpoli at registradu s’atu de nàschida de su piticu Ruben, reconnoschende·lu tzitadinu italianu e insertende in su documentu suo ambas duos sos sambenados de sas mamas. Est su primu casu in Itàlia. Su reconnoschimentu chi acudit a pustis de duos meses de peleas in sas cales Ruben at bìvidu comente “apòlide”: su pipiu nàschidu in Ispània depiat èssere reconnòschidu dae s’Istadu italianu pro retzire assistimentu sanitàriu e passaportu, sende fìgiu de duas italianas.
Oe dae sas duas giajas partit una cramada a sas istitutziones italianas a tales chi “sa detzisione picada dae s’amministratzione comunale de Nàpoli siat de esempru e acunsentat a àteras persones chi bivent sa matessi situatzione de resèssere a otènnere sos deretos pro sos fìgios issoro”.

Fonte Repubblica.it

Custa publicatzione est disponìbile fintzas in: Italian

Pùblica unu cummentu