Queeresima 2015 – Sa de ses chidas – MUSTRAS: Salt & Pride Street

Domu » Eventos in Sardigna » Queeresima 2015 – Sa de ses chidas – MUSTRAS: Salt & Pride Street

De Massimo Mele su 20 Làmpadas 2015. manco unu cummentu

mojuQueeresima 2015 – Sa de ses chidas – MUSTRAS > Salt & Pride Street@ Casteddu, Parchègiu Cuore, Galleria del Sale – martis su 23 de làmpadas a sas 6 e mesa de sero (h 18.30)
S’assòtziu culturale Arc Cagliari, cun s’assòtziu Urban Center Cagliari e sa supervisione de Emanuela Falqui, at ammaniadu una vìsita de sa “Galleria del Sale”, prima galleria de arte cuntemporànea a s’abertu in sa tzitade de Casteddu e, pro more de su contributu artìsticu de Moju Manuli, at fatu un’istrutura noa impitada pro sa Queeresima e pro su “Sardegna Pride 2015”.

Dae sa descritzione de Emanuela Falqui ponimus inoghe una presentada de s’artista e de su traballu suo:
Queeresima 2015 Galleria Del Sale - Le tambure salutano l'operaMoju Manuli est un’artista visuale cuntemporànea nàschida in Nùgoro in sos annos ’80. Connòschida mescamente comente disennadora e fumetista de su tema lèsbicu femminista, at sighidu sa chirca sua cun s’impreu de decoratziones (“stencil”) e manifestos, interessende·si a s’arte de su corpus (“body art”) e dae pagu finas a sa fotografia. Cras presentat in sa “Galleria del sale” s’ùrtima òpera, “Ginger & Olive Oil”, in formadu mannu e a s’abertu. Custu traballu irrichit s’immaginàriu lèsbicu cun sinnales traditzionales de sa cultura sarda e cuncurret a sa visibilidade de sa comunidade omosessuale in Sardigna.
Queeresima 2015 Galleria Del Sale 2Pro mene est una de sas rispostas mègius chi si potzat dare a s’ùrtimu casu de omofobia capitadu s’àtera chida in su Poetu in Casteddu e finas a sa manifestatzione de Roma chi at amparadu su ruolu de sa famìlia comente modellu ùnicu, istighende s’òdiu e sa violèntzia in totu sas àteras formas de amore!

Custa publicatzione est disponìbile fintzas in: Italian

Pùblica unu cummentu