AIDS: su disconnotu

Domu » Novas » Novas Sardigna » AIDS: su disconnotu

De Massimo Mele su 27 Santandria 2014. manco unu cummentu

aids_2014Su primu de nadale est sa die mundiale contra a s’Aids. Sa chi una borta fiat mutida sa “peste gay”, oe totus si nche l’ant ismentigada. Si podet nàrrere chi sunt pagas sas publitzidades istitutzionales e, sigomente b’at semper prus pagu dinare, sunt belle iscumpartas medas campànnias chi, unu tempus, fiant defensadas dae sos assòtzios de voluntariadu a manera direta e forte. Tocat de nàrrere però chi s’HIV b’est galu e su nùmeru de sas infetziones noas est galu artu.
Segundu sos datos de su Tzentru operativu Aids de s’Istitutu Superiore de Sanidade, cadannu b’at in Itàlia belle 4 mìgia diàgnosis noas de infetzione HIV (3800 in su 2012), una mèdia de deghe cada die.
Sa crèschida de su nùmeru de sos casos est cajonadu dae sos cuntàgios chi andant a ofèndere sas fèminas (su 21% de su totale) e s’edade cando s’iscoberit de èssere malàidos (38 annos pro sos òmines e 36 pro sas fèminas). In s’80% de sos casos su virus venit leadu tràmite via sessuale, mentres sunt minimende sas infetziones pro s’impreu de sustàntzias pro endovena.

condomsIn Sardigna si faeddat de Aids oramai setzi in sas “festas cumandadas”, comente su primu de Nadale e semper in cullegamentu cun sa tossicodipendèntzia, mancari chi sa manera printzipale de cuntàgiu, belle s’80% càpitat tràmite via sessuale. Sas generatziones noas s’agatant duncas cun pagas informatziones e sas pràticas de sessu seguru intre sos prus giòvanos in pràtica non bi sunt.

“Amus propostu a s’assessore Arru de fàghere una campagna regionale de informatzione e sensibilizatzione de giùghere a sas iscolas e in sos logos de addòviu de sos giòvanos” at naradu Bàrbara Tetti, presidente de su MOS: “Isperemus chi cumprendat chi una campagna gosi at a pòdere impedire àteras infetziones noas e diat podet tènnere unu costu non prus artu a sa terapia annuale de duos o tres patzientes”.

Custa publicatzione est disponìbile fintzas in: Italian

Pùblica unu cummentu